Geschäftskonto, Videos

Origel Business videos_1_Normaler Registrierungsprozess

Origel Business videos_2_Einladung zum Geschäftspartner

Origel Business videos_3_Geschäftspartner-Registrierung

Origel Business videos_4_Mein Konto adressiert Aufträge

Origel Business Videos_5_Agentenaufträge

Origel Business videos_6_Kommissionsübertragungen

Origel Business videos_7_Meine Brieftasche Transaktionen