Oznámenie o spracovaní údajov

Príručka na spracovanie údajov

  1. Úvod

ORI-Gel International AG.( Blegistrasse 1., 6343 Rotkreuz, Švajčiarsko), ako prevádzkovateľ webovej stránky www.origel.ch, ďalej len „ORIGEL“, ako správca údajov potvrdzuje, že je viazaný obsahom tohto právneho upozornenia.

Zaväzuje sa zabezpečiť, aby každé spracovanie údajov súvisiacich s jej činnosťou bolo v súlade s požiadavkami stanovenými v týchto zásadách a v platných vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch EÚ.
Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania údajov spoločnosťou ORIGEL sú vždy k dispozícii na webovej stránke spoločnosti. Spoločnosť ORIGEL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia, obráťte sa na nás a naši kolegovia vám odpovedia na vaše otázky.
Spoločnosť ORIGEL sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a partnerov a prikladá najvyšší význam rešpektovaniu práva na informačné sebaurčenie svojich zákazníkov. Spoločnosť ORIGEL zaobchádza s osobnými údajmi dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov.
Spoločnosť ORIGEL nižšie opisuje svoje postupy správy údajov:

  1. Origel.ch

2.1. REGISTROVANIE WEBOVEJ STRÁNKY WWW.ORIGEL.CH

Keď navštívite webovú stránku Origel.ch, webový server automaticky zaznamenáva vašu činnosť. Účel správy údajov: počas návštevy webovej stránky zaznamenáva poskytovateľ služieb údaje návštevníka s cieľom kontrolovať fungovanie služieb a predchádzať ich zneužitiu. Právny základ spracúvania: prevádzkovateľ má oprávnený záujem identifikovať používateľov a predchádzať zneužívaniu [článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR]. Typ spracúvaných osobných údajov: identifikačné číslo, dátum, čas, adresa navštívenej stránky.
Trvanie spracúvania: dva týždne.

Spracovatelia údajov:
Názov: ORI-GEL International AG.
Umiestnenie: Blegistrasse 1., 6343 Rotkreuz, Švajčiarsko
Úloha spracovateľa údajov: zabezpečiť technické podmienky internetového obchodu

ORIGEL nespája údaje získané z analýzy súborov denníka s inými informáciami a nesnaží sa o osobnú identifikáciu používateľa.
Adresa navštívených stránok, ako aj samotné údaje o dátume a čase nie sú vhodné na identifikáciu subjektu údajov, ale v kombinácii s inými údajmi (napr. údajmi poskytnutými pri registrácii) sú vhodné na vyvodenie záverov o používateľovi.

Zaznamenávanie počítačov poskytovateľmi služieb tretích strán:
Adresa IP je postupnosť čísel, ktorá jednoznačne identifikuje počítač alebo mobilné zariadenie používateľa pristupujúceho na internet. Adresy IP možno použiť na lokalizáciu návštevníka počítača, a to aj geograficky. Adresa navštívených stránok, ako aj dátum a čas návštevy nie sú samy o sebe vhodné na identifikáciu subjektu údajov, ale v kombinácii s inými údajmi (napr. údajmi poskytnutými pri registrácii) sa môžu použiť na vyvodenie záverov o používateľovi. Obsah, ktorý môže byť pre používateľa personalizovaný, je servírovaný serverom externého poskytovateľa služieb.
Spracovanie údajov na účely webového auditu a zaznamenávanie údajov o návštevníkoch webových stránok webovým serverom sú postupy spracovania údajov, ktoré sú na internete bežné, a preto ich používateľ používaním internetu a návštevou webových stránok akceptuje. Nižšie uvedení správcovia údajov môžu poskytnúť podrobné informácie o spracovaní údajov serverom externých poskytovateľov služieb.

Nezávislé meranie a audit návštevnosti webovej stránky a iných údajov webovej analytiky webovej stránky origel.ch podporuje externý poskytovateľ služieb. Správcovia údajov môžu poskytnúť podrobné informácie o spracovaní údajov merania na nasledujúcich adresách:
Názov: Google Analytics
Kontaktné údaje správcu: http://www.google.com/intl/hu/policies/

2.2. SPRACOVANIE HONLAP COOKIE

Poskytovateľ na účely poskytovania personalizovaných služieb umiestni do počítača používateľa malý balík údajov, tzv. cookie, a pri ďalšej návšteve ho prečíta späť. Keď prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ súborov cookie má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcimi návštevami, ale len vo vzťahu k vlastnému obsahu.
Účelom spracovania údajov je identifikácia a rozlíšenie používateľov, identifikácia aktuálnej relácie používateľov, ukladanie údajov poskytnutých počas relácie, zabránenie strate údajov, identifikácia a sledovanie používateľov, zobrazovanie personalizovaných ponúk s využitím údajov zaznamenaných počas návštevy webovej stránky, prevádzka internetového obchodu. Právny základ spracúvania údajov: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na identifikácii používateľov a predchádzaní zneužívaniu [článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov]

Spracovatelia:
Názov: ORI-GEL International AG.
Umiestnenie: Blegistrasse 1., 6343 Rotkreuz, Švajčiarsko
Úloha spracovania údajov: zabezpečenie technických podmienok internetového obchodu

Platný súbor cookie zostáva v počítači až do zatvorenia prehliadača po ukončení relácie. Súbory cookie s presným dátumom vypršania platnosti (trvalé) sa ukladajú v počítači až do ich vymazania, najneskôr však do uplynutia ich platnosti.
Google ako externý poskytovateľ služieb môže tiež spracovávať súbory cookie na vlastné účely.
O spracovaní súborov cookie spoločnosťou Google navštívte http://www.google.com/intl/hu/policies/.

Niektorí partneri služieb môžu do počítača používateľa umiestniť malý balík údajov, tzv. cookie, na účely remarketingu, zobrazovania personalizovanej reklamy na stránkach tretích strán, identifikácie a sledovania používateľov a ich spätného načítania počas ďalšieho používania internetu. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služieb správy súborov cookie má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcimi návštevami webových stránok, na ktorých sa používa súbor cookie externého poskytovateľa služieb.

Segmentované zhromažďovanie údajov na účely remarketingu predstavuje profilovanie v zmysle článku 4 ods. 4 GDPR.
Logika používaná na profilovanie. Tieto profily sa používajú na vytváranie remarketingových zoznamov, ktoré sa používajú na cielenie a personalizáciu reklamy.
Vplyv profilovania na dotknutú osobu: zobrazovanie personalizovaných marketingových správ na základe aktivít dotknutej osoby.
Používateľ môže odstrániť súbor cookie zo svojho počítača alebo zakázať používanie súborov cookie vo svojom prehliadači. Správa súborov cookie je zvyčajne možná v ponuke Nástroje/Predvoľby prehliadačov v časti Súkromie/Predvoľby/Vlastné nastavenia, v položke ponuky cookie, cookie alebo sledovanie.

2.3. Naši stáli zákazníci by sa mali zaregistrovať, aby nemuseli pri každom nákupe poskytovať osobné údaje a aby mohli sledovať svoje nákupy prostredníctvom svojho registračného profilu.
Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy [článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR].
Typ spracúvaných osobných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a heslo na prihlásenie, fakturačná adresa, adresa na doručenie.
Trvanie spracúvania údajov: štyri roky od posledného prihlásenia do profilu.

Spracovatelia údajov:
Názov: ORI-GEL International AG.
Umiestnenie: Blegistrasse 1., 6343 Rotkreuz, Švajčiarsko
Úloha spracovateľa údajov: zabezpečiť technické podmienky internetového obchodu

2.4. Ak sa nákup uskutočňuje s registračným profilom, osobné údaje týkajúce sa nákupu sa získavajú z registračnej databázy.
Právny základ spracúvania údajov: spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy [článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR] a údaje o nákupoch (dátum, čas, zakúpený produkt, hodnota nákupu), fakturačná adresa, adresa dodania podliehajú ustanoveniam článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
Typ spracúvaných osobných údajov: meno, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a heslo na prihlásenie, údaje o jednotlivých nákupoch (dátum, čas, zakúpený produkt, hodnota nákupu).

Doba spracúvania:

  • 5 rokov pre údaje o nákupoch.

Prenos:

  • ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou, identifikátor platiteľa, sumu, dátum a čas transakcie spoločnosti poskytujúcej službu platby kreditnou kartou
  • ak sa rozhodnete doručiť výrobky, meno a adresu príjemcu, hodnotu objednávky spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby na základe doručovacej adresy
  • V prípade nákupu akéhokoľvek druhu spoločnosti s distribučnými právami v príslušnom mieste určenia, ktorá je vo všetkých prípadoch členom skupiny ORIGEL

Právny základ prenosu údajov: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy [GDPR 6.

Úlohy spracovateľov údajov:
Názov: ORI-GEL International AG.
Umiestnenie: Blegistrasse 1., 6343 Rotkreuz, Švajčiarsko

Úlohy spracovania údajov: zabezpečenie technických podmienok internetového obchodu.