Všeobecné Zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všetky tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP)
www.origel.ch
platia pre produkty dostupné a dostupné na nákup na webovej stránke (ďalej len internetový obchod). Technické informácie potrebné na používanie Webshopu, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, sú poskytované inými informáciami dostupnými na webe.

Používaním Internetového obchodu alebo registráciou vy ako zákazník (ďalej len Zákazník) prijímate a uznávate ako záväzné ustanovenia obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, beriete na vedomie a prijímate nasledujúce.

 1. Údaje zmluvného partnera:

na Ukrajine
Oblasť distribúcie: krajina Ukrajina
Názov spoločnosti: Origel Ukraine Tov.
Sídlo: B. Khmelnytskoho Street 163, 90202 Berehove, Ukrajina
Daňové číslo: 41031260

(EUR) Číslo účtu:
IBAN: UA 7130 5299 0262 0164 0095 2516 558
SWIFT/BIC: PRIVÁTNA BANKA JSC CB

Dostupnosť zákazníckeho servisu internetového obchodu
e-mail: support@origel.ch

v Srbsku
Oblasť rozšírenia: Srbsko
Názov spoločnosti: Origel Technology Doo.
Sídlo: Boja András utca 3. 24430 Ada, Srbsko
IČO: BD 1684/2017
Registračné číslo: 21255653
Daňové číslo: 109857540

(EUR) Číslo účtu:
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2859 3678
SWIFT/BIC: CEKOSKBXXXX

Dostupnosť zákazníckeho servisu internetového obchodu
e-mail: support@origel.ch

v Kazachstane
Oblasť distribúcie: Kazachstan, Rusko, Uzbekistan
Názov spoločnosti: Origel Kazahstan LLP
Sídlo: 050046, Kazachstan, Almaty, ulica Egizbayev 13, kancelária 66
BIN 170840000359

(EUR) Číslo účtu:
IBAN: KZT KZ216010131000127608
SWIFT/BIC: HSBKKZKX

Dostupnosť zákazníckeho servisu internetového obchodu
e-mail: support@origel.ch

na území Európskej únie
Oblasť distribúcie: Všetky členské krajiny Európskej únie
Názov spoločnosti: InnoInvest7 s.r.o.
Sídlo: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovensko
IČO: 35186 / T
Daňové číslo: 47 475 200

(EUR) Číslo účtu:
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2859 3678
SWIFT/BIC: CEKOSKBXXXX

Dostupnosť zákazníckeho servisu internetového obchodu
e-mail: support@origel.ch

Používaním stránky www.origel.ch vstupuje Zákazník do zmluvného vzťahu so spoločnosťou, ktorá si produkt objednáva pre územie SR. , t.j. podľa ktorej spoločnosti je distribučná oblasť je kompetentná na základe

Dodacia adresa uvedená kupujúcim pri objednávke jednoznačne definuje kompetentnú spoločnosť podľa distribučnej oblasti a kupujúci ju nemôže meniť.

Zmluvní partneri spolu tvoria skupinu spoločností ORIGEL, ďalej len „skupina spoločností ORIGEL“.

 1. Uzavretie zmluvy

O základných vlastnostiach produktu alebo služby, ktorú si chce objednať, o celkovej výške kúpnej ceny vrátane dane, ako aj o cene, dobe trvania a ďalších podmienkach dodania sa kupujúci môže dozvedieť po kliknutí na názov produktu. alebo obrázok zobrazujúci produkt. Zákazník môže vložiť produkt do svojho virtuálneho košíka kliknutím na znak “Pridať do košíka” alebo ikonu košíka.

Po vložení produktu do košíka sa zákazníkovi zobrazí informačné okno, ktoré informuje, že produkt bol vložený do vášho virtuálneho košíka. V tomto rozhraní si zákazník môže vybrať, či bude pokračovať v prehliadaní Internetového obchodu („Pokračovať v nákupe“) alebo ukončiť prehliadanie a začať proces objednávky kliknutím na tlačidlo „Košík/Pokladňa“. Ak si Zákazník zvolil druhú možnosť, zobrazí sa mu obsah košíka, kde si môže skontrolovať obsah svojho košíka (označenie vybraného produktu, počet kusov; ks/brutto nákupná cena; hrubá nákupná cena na zaplatenie , fotografia produktu atď.).

Na stránke detailu košíka môže zákazník upraviť objednávku a odstrániť položku z košíka. Ak Kupujúci nájde všetko v poriadku, môže začať objednávku kliknutím na „Pokladňa“ a prihlásiť sa do svojho účtu, alebo nakupovať bez registrácie zadaním požadovaných údajov.
Registrácia nie je podmienkou nákupu.

Ak ste v prihlásenom účte Zákazníka zadali všetky potrebné osobné údaje, musíte uviesť doručovacie údaje, ak ste uviedli, že fakturačná adresa je iná ako dodacia adresa, musíte uviesť aj tieto údaje.

Po zadaní dodacích údajov si kupujúci musí vybrať požadovaný spôsob platby z dostupných možností a následne kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ objednávku dokončíte a odošlete skupine spoločností ORIGEL.

 1. Záväzná ponuka, potvrdenie, vznik zmluvy

Po odoslaní objednávky kupujúcim skupina spoločností ORIGEL túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potvrdí kupujúcemu automatickým e-mailom, ktorý automatickým e-mailom potvrdí, že skupina spoločností ORIGEL prijala objednávku odoslanú zo strany kupujúceho. kupujúci.

Automatický e-mail bude obsahovať aj podrobnosti o vašej objednávke. Tento automatický e-mail znamená prijatie objednávky Kupujúceho. Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronicky.

 1. Ukladanie údajov o objednávkach, obsah digitálnych údajov

Údaje o objednávke uchováva skupina spoločností ORIGEL. Po zadaní vašej e-mailovej adresy skupine ORIGEL vám bude zaslaná v e-maile s potvrdením objednávky uvedenom v bode 3, ktorý si v prípade potreby môžete vytlačiť.

Webovú stránku skupiny spoločností ORIGEL (www.origel.ch) možno spustiť vo všetkých softvérových prostrediach a operačných systémoch, v ktorých je html- je možné zobraziť založenú webovú stránku. Skupina spoločností ORIGEL nepreberá žiadnu zodpovednosť za softvérové ​​chyby, ktoré môžu z akéhokoľvek dôvodu vzniknúť počas prevádzky webovej stránky. V prípade chyby skupina spoločností ORIGEL žiada svojich zákazníkov, aby informovali skupinu spoločností ORIGEL prostredníctvom e-mailovej adresy support@origel.ch s cieľom čo najskôr chybu odstrániť a prijať potrebné opatrenia.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje a vzťahuje sa na fyzické osoby ako Kupujúcich (spotrebiteľov), ktorí nakupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, používajú tovar, ako aj príjemcov obchodných oznámení a ponúk súvisiacich s tovarom.

Kupujúci uvedený vyššie má nárok v prípade zmluvy o predaji produktu
a./ k produktu
b./ pri kúpe a predaji viacerých produktov, ak je každý produkt dodaný v inom čase, posledný dodaný produkt
odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 8 (ôsmich) dní odo dňa prevzatia kupujúcim alebo ním označenou treťou osobou (inou ako dopravcom) (ďalej len: „Lehota na odstúpenie od zmluvy“).
Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

Ak si kupujúci želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí počas Lehoty na odstúpenie od zmluvy zaslať skupine spoločností ORIGEL jednoznačné vyhlásenie o úmysle odstúpiť od zmluvy (prostredníctvom listu zaslaného elektronicky) na nasledujúcu e-mailovú adresu.

support@origel.ch

Vyhlásenie o odstúpení je k dispozícii elektronicky na nasledujúcom mieste.

STIAHNUŤ >>>

Ak kupujúci svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy nezašle v uvedenej lehote, a to spôsobom nepochybne overiteľným, má sa za to, že kupujúci nesplnil podmienky potrebné na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, preto zmluva nebude ukončená a jeho zmluva zostane v platnosti. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa toto považuje za platné v lehote, ak kupujúci zašle svoje vyjadrenie k tejto veci počas Lehoty na odstúpenie od zmluvy (aj v 8. kalendárny deň) skupine spoločností ORIGEL.

Náklady na vrátenie produktu znáša Kupujúci, skupina ORIGEL ich Kupujúcemu nevráti.

Ak zákazník odstúpi od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo medzi neprítomnými, skupina ORIGEL mu bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedela, vráti celú sumu zaplatenú zákazníkom ako náhradu vrátane náklady vynaložené v súvislosti s výkonom. Súčasťou nákladov vynaložených v súvislosti s plnením je aj poplatok za doručenie. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zabezpečiť vrátenie produktu, teda zodpovedá aj za balné a poplatok za doručenie pri vrátení produktu.

Adresy na vrátenie produktov sú z rôznych distribučných oblastí nasledovné:

Z územia Ukrajiny:B. Ulica Chmelnytskoho 163, 90202 Berehove, Ukrajina

Z územia Srbska:Boja András utca 3. 24430 Ada, Srbsko

Z území Kazachstanu, Ruska, Uzbekistanu: 050046, Kazachstan, Almaty, ulica Egizbayev 13, kancelária 66

Z územia Európskej únie: Akácos út 2., 8626 Teleki, Maďarsko (obchodná adresa partnera povereného balením, ktorá sa líši od adresy spoločnosti, ktorá vystavuje faktúru)

Ak zákazník odstúpi od zmluvy, skupina spoločností ORIGEL okamžite, najneskôr však do 8 (ôsmich) dní od doručenia vráteného produktu, vráti celú sumu produktov zaplatených zákazníkom ako kompenzáciu, ak produkt, ktorého sa zrušenie týka, príde na ORIGEL v pôvodnom, neporušenom, neotvorenom obale.

Výrobky v neoriginálnych obaloch, ktoré boli otvorené, nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a hygieny!

Skupina ORIGEL je oprávnená zadržať kúpnu cenu produktov až do vrátenia produktu. V prípade platby bankovou kartou alebo preddavkom, skupina spoločností ORIGEL prevedie čiastku vždy späť na bankový účet uvedený Zákazníkom pri platbe.

Kupujúci musí k tovaru, ktorý má vrátiť, priložiť dodací list a ak je to možné, uviesť dôvod vrátenia. Uvedenie dôvodu vrátenia tovaru, t. j. odôvodnenie práva na odstúpenie od zmluvy, nie je povinné, takže ak kupujúci dôvod vrátenia neuvedie, neznamená to stratu práva na odstúpenie od zmluvy alebo zhoršenie akékoľvek súvisiace práva z tohto dôvodu.

V prípade vrátenia tovaru a vrátenia peňazí zákazníkovi, ktorý predtým úplne alebo čiastočne zaplatil kartou, bez ohľadu na dôvod vrátenia, je skupina spoločností ORIGEL povinná vykonať vrátenie peňazí výhradne prostredníctvom platobného systému VISA, EC. / MC a Maestro platobné metódy, čo znamená, že banka na žiadosť predávajúceho vráti užívateľovi peňažnú čiastku na účet.

Ak má kupujúci akékoľvek otázky týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy, môže sa obrátiť na zákaznícky servis skupiny spoločností ORIGEL na e-mailovej adrese – Email: support@origel.ch

 

 1. Náklady na dopravu a dopravu

Zoznam možných doručovacích destinácií a krajín je dostupný na webovej stránke pri výbere dodacej adresy podľa krajiny.
Objednané produkty sú balené v priestoroch dodávateľskej spoločnosti pre danú krajinu, alebo v priestoroch partnerskej spoločnosti, ktorá je zmluvne balená.
Nasledujúca priložená tabuľka obsahuje doručovacie partnerské spoločnosti podľa cieľovej krajiny, poplatky za doručenie za štandardné doručenie a doručenie na dobierku (v prípade krajín, kde nie je pri dobierke uvedená suma na dobierku, doručenie na dobierku nie je možné), odhadovaná všeobecná dodacia lehota (ktorá vychádza z objednávky, ktorá sa má vypočítať a zahŕňa aj dobu balenia.)

Poplatky za dopravu pre každú krajinu sú uvedené v jednotnej cene v EUR.

Cieľová krajina Spoločnosť exportného partnera Poplatok za dopravu (EUR) Poplatok za dopravu na dobierku (EUR) Čas doručenia (deň)
Rakúsko DPD 7 12 5
Belgicko Belgická pošta 10 7
Bulharsko BG Speedy 8 8 5
Chorvátsko HR Overseas Express 6 6 5
Česká republika Zásilkovna 5.5 5.5 5
Dánsko DK DAO HD 11 8
Estónsko EE Omniva 11 17 8
Fínsko Fl POST NORD 23 8
Francúzsko FR Colis Prive 10 6
Nemecko ALE HD 8 17 5
Grécko GR Geniki Taxidromiki 6 6 5
Maďarsko HD 8 8 3
Írsko IE Fastway Couriers 11 7
Izrael IL FedExPriority 39 10
Taliansko IT Bartolini 10 12 5
Kazachstan Kazpost 3 3 3
Lotyšsko LV Omniva 11 17 8
Litva LT Omniva 11 17 8
Luxembursko Po Luxembursku 13 7
Holandsko NL DHL 10 7
Poľsko PL HD 5.5 5.5 5
Portugalsko PT MRW 10 15 8
Rumunsko RO HD 6 6 5
Rusko Kazpost 18 18 8
Srbsko Uverejniť Srbsko 4 4 3
Slovensko Packeta domov 5.5 5.5 5
Slovinsko SL Post alebo Sl DPD 6 6 5
Španielsko ES MRW 10 15 8
Švédsko SE Post NORD 19 8
Švajčiarsko a Lichtenštajnsko Priorita pošty CH LI 15 5
Turecko TR FedEx Priority 35 10
Ukrajina Nová pošta 1.6 1.6 3
Spojené arabské emiráty UAE Aramex HD 25 10
Spojené kráľovstvo GB Royal Mail 48 H 11 7
USA Fedex 35 10

Vo všetkých prípadoch sú objednané produkty doručované ako balík alebo ako poštová zásielka v závislosti od počtu položiek v objednávke.
Poplatok za doručenie produktu je nezávislý od množstva objednaných položiek a je jednotným poplatkom v rámci danej krajiny.
Po prevzatí produktu od kuriéra Kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou Kupujúcim, alebo podpísaním dokladu potvrdzujúceho prevzatie, Kupujúci produkt preberá. Ak kupujúci spozoruje poškodenie produktu alebo obalu pri dodaní, musí požiadať kuriéra o zápis poškodenia. Ak je obal alebo výrobok pri prevzatí viditeľne poškodený a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, skupina spoločností ORIGEL zabezpečuje vrátenie výrobku zdarma.

 1. Zachovanie vlastníctva

Produkt zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom spoločností skupiny ORIGEL.
Ak sa tovar z akéhokoľvek dôvodu dostane do vlastníctva Kupujúceho pred úplným zaplatením kúpnej ceny, zodpovedá skupine ORIGEL za všetky škody, ktoré nemôže byť nikto povinný nahradiť.

 

 1. Ceny, platba, náklady na platbu, dátum splatnosti

Ceny uvedené pri produktoch v internetovom obchode sú v mene EUR a zahŕňajú zákonnú DPH, ktorá zahŕňa aj náklady na dopravu, ktoré nie sú zahrnuté v cene produktu, t.j. tieto náklady sú nákladom vynaloženým navyše k cene produktu. . Cena je cena uvedená v čase objednávky.

Platbu za produkt je možné realizovať podľa výberu Kupujúceho na základe viacerých platobných riešení, ako je bankový prevod, platobná karta (online platba), alebo dobierka.

Poslať odkaz:
Po zadaní objednávky dostane Kupujúci potvrdzujúci e-mail s údajmi o objednávke v mene krajiny určenia.
V prípade platby vopred si kupujúci môže vybrať, v ktorej z mien na faktúre chce platiť.
V prípade bankového prevodu vopred musí Kupujúci zadať číslo objednávky v časti oznámenia.
V prípade bankového prevodu celkové náklady na bankové transakcie nad kúpnu cenu produktov znáša Kupujúci. Cena bankových transakcií závisí od sadzobníka poplatkov finančnej inštitúcie, ktorá uskutočňuje prevod, o presnom poplatku sa informujte u finančnej inštitúcie, ktorá transakciu iniciuje.

Ak sa výška bankového prevodu zákazníka a kúpna cena objednávky líšia, zákaznícky servis skupiny spoločností ORIGEL sa pokúsi zákazníka kontaktovať do 5 pracovných dní od prijatia peňazí na základe identifikátora objednávky. Ak sa skupine spoločností ORIGEL nepodarí zastihnúť Kupujúceho a prediskutovať rozdiel v hodnote, skupina spoločností ORIGEL vráti celú sumu objednávky na číslo účtu, ktoré iniciovalo prevod Kupujúcemu.

Ak zákazník neuviedol identifikátor objednávky v stĺpci oznámenia a zákaznícky servis skupiny spoločností ORIGEL nedokáže identifikovať objednávku, skupina spoločností ORIGEL vráti celú sumu objednávky na číslo účtu, ktorý inicioval prevod. .
Vo všetkých prípadoch znáša všetky náklady na finančné prevody Kupujúcemu Kupujúci, preto môže skupina spoločností ORIGEL vrátiť Kupujúcemu cenu zníženú o poplatok za bankový prevod.
V prípade zálohovej platby je potrebné sumu dlžnej kúpnej ceny a prípadne súvisiacich nákladov (doručenie) poukázať na číslo účtu uvedené po zvolení typu platby bankovým prevodom.

Platba kartou online:
Vo všetkých prípadoch platí skupina spoločností ORIGEL náklady na online platbu a jej plný poplatok spoločnosti zaoberajúcej sa platobnými kartami.

Naši partneri poskytujúci online riešenie platby kartou:
Ukrajina: Liypay
Srbsko: Banca Intesa
Kazachstan: Kazpost
Európska únia: ČSOB banka

Pri zadávaní údajov o platobných kartách sa dôverné informácie prenášajú verejnou sieťou v chránenej (šifrovanej) forme pomocou protokolov SSL a systémov PKI, keďže ide v súčasnosti o najmodernejšiu kryptografickú technológiu. Pri nákupe je ochrana údajov garantovaná partnerskými spoločnosťami poskytujúcimi online platbu (napr. v prípade Srbska, spracovateľ platieb Banca Intesa ad Beograd garantuje celý platobný proces na webovej stránke banky). Informácie o karte použitej na platbu nie sú v našom systéme nikdy dostupné.

Platba na dobierku:
V závislosti od miesta určenia objednávky je možné zaplatiť na dobierku a zvoliť si spôsob doručenia.
Platbu na dobierku zabezpečuje doručovací partner v krajine určenia, je teda možná len v mene platnej v danej krajine.
V prípade všetkých platobných riešení bude vaša faktúra zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v čase platby.

 1. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností je ORIGEL k dispozícii Kupujúcim na nasledujúcej e-mailovej adrese:
E-mail: support@origel.ch

 1. Možnosť právneho vymáhania – Vybavovanie sťažností

Námietky zákazníka/spotrebiteľa súvisiace s produktom alebo činnosťou skupiny spoločností ORIGEL môže zákazník zasielať formou elektronickej pošty skupine spoločností ORIGEL na adresu support@origel.ch.

Skupina spoločností ORIGEL odpovie na prijatú sťažnosť písomne ​​do 15 dní.

V prípade zamietnutia reklamácie bude ORIGEL Zákazníkovi informovať o dôvode zamietnutia, ako aj o tom, u ktorého orgánu alebo zmierovacieho orgánu môže Zákazník začať konanie v závislosti od charakteru reklamácie.

 1. Ochrana osobných údajov

Prístup k našim pravidlám ochrany údajov získate otvorením nasledujúceho odkazu:

Odkaz na ochranu osobných údajov:

 1. Jednostranná úprava Všeobecných obchodných podmienok

Skupina spoločností ORIGEL je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne upraviť. Upravené ustanovenia sa vzťahujú na objednávky zadané po nadobudnutí účinnosti

Prístup k našim pravidlám ochrany údajov získate otvorením nasledujúceho odkazu:

Odkaz na ochranu osobných údajov:

 1. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
1. Úvod
Táto politika sťažností bola vytvorená pre použitie na stránke www.origel.ch prevádzkovanej skupinou spoločností ORIGEL. Tieto zásady vymedzujú postup pri vybavovaní reklamácií a sťažností, ako aj práva a povinnosti používateľov.
2. Podávanie reklamácií a sťažností
2.1. Používatelia sú oprávnení podávať reklamácie alebo sťažnosti skupine spoločností ORIGEL na nasledujúcich kontaktných údajoch:
* E-mail: support@origel.ch
* Poštová adresa: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovensko
2.2. Reklamácie a sťažnosti musia byť podané písomne ​​s potrebnými údajmi, ak je to možné.
3. Reklamácie a vybavovanie reklamácií
3.1. Skupina spoločností ORIGEL sa vždy snaží vybaviť reklamácie a reklamácie rýchlo a efektívne.
3.2. Skupina ORIGEL vybavuje reklamácie a sťažnosti používateľov nasledujúcim postupom:
* Zaznamenajte reklamáciu alebo sťažnosť do systému.
* Dôkladné preskúmanie a vyhodnotenie reklamácie alebo reklamácie.
* Kontaktovanie užívateľa o podrobnostiach reklamácie alebo sťažnosti a o ďalšom postupe.
* Vybavenie reklamácie alebo reklamácie primeranými opatreniami vrátane opravy, výmeny alebo vrátenia peňazí v súlade so zákonom.
3.3. Vo všetkých prípadoch sa skupina ORIGEL snaží zabezpečiť vybavenie reklamácií a sťažností na čo najlepšej úrovni a postupuje v súlade s právnymi predpismi.
4. Práva a povinnosti užívateľa
4.1. Používatelia sú oprávnení podať reklamáciu alebo sťažnosť, ak nie sú spokojní s kvalitou služieb alebo produktov poskytovaných skupinou spoločností ORIGEL. Reklamáciu alebo sťažnosť je možné podať na kontakty uvedené v skupine spoločností ORIGEL, ktoré nájdete na www.origel.ch.
4.2. Pri podávaní reklamácie alebo sťažnosti musia používatelia podrobne opísať problém a uviesť dátum nákupu a podrobnosti o produkte alebo službe.
4.3. Skupina ORIGEL sa zaväzuje včas a opatrne vybaviť prijaté reklamácie alebo sťažnosti a urobiť všetko pre to, aby sa našlo vhodné riešenie vzniknutého problému.
4.4. Používatelia akceptujú a berú na vedomie, že spracovanie reklamácie alebo sťažnosti môže chvíľu trvať a skupina spoločností ORIGEL môže požadovať dodatočné informácie alebo spoluprácu s cieľom vyriešiť problém.
4.5. Používatelia sa zaväzujú spolupracovať pri vybavovaní reklamácií a podľa možnosti spolupracovať pri poskytovaní informácií alebo dokumentov požadovaných skupinou spoločností ORIGEL.
4.6. Skupina spoločností ORIGEL prijíma rozhodnutia súvisiace s riešením sťažnosti alebo sťažnosti na základe vlastného úsudku a informuje užívateľov o prijatých opatreniach alebo o uzavretí problému.
4.7. V prípade, že používateľ nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo sťažnosti alebo s výsledkom, má možnosť využiť iné opravné prostriedky dané platnými zákonmi.

 1. Jednostranná úprava Všeobecných obchodných podmienok

Skupina spoločností ORIGEL je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne upraviť. Upravené ustanovenia sa vzťahujú na objednávky zadané po nadobudnutí účinnosti.
Skupina ORIGEL si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať akékoľvek zmeny alebo opravy v Internetovom obchode a presunúť Internetový obchod na iný názov domény.
Nadobudnutie platnosti týchto všeobecných obchodných podmienok:
1. október 2022
ktorá platí do odvolania.