Všeobecné podmienky

Zmluvné podmienky

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „zmluvné podmienky“) sa vzťahujú na všetok tovar, ktorý je možné zakúpiť na www.origel.ch
internetovej stránke (ďalej len „internetový obchod“). Technické informácie potrebné na používanie internetového obchodu, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sú uvedené v iných informáciách dostupných na internetovej stránke.

Používaním internetového obchodu alebo registráciou vy ako kupujúci (ďalej len „kupujúci“) prijímate a beriete na vedomie ustanovenia týchto obchodných podmienok a potvrdzujete a súhlasíte s nasledujúcim., 90202 Berehove, Ukrajina

Adresné číslo: 41031260

(EUR) Číslo účtu:
IBAN:UA 5430 5299 0000 0260 0301 3601 537

SWIFT/BIC: JSC CB PRIVATBANK
Kontakt na zákaznícky servis

e-mail:support@origel.ch

V Srbsku
Distribučná oblasť:Srbsko
Názov spoločnosti:Origel Technology Doo.<3 Ulica Boja András. 24430 Ada, Srbsko
Činnosť: MEBARS22

Kontakt na zákaznícky servis predajne

e-mail:support@origel.ch

V Kazachstane
Distribučná oblasť: Kazachstan
Názov spoločnosti: Origel Kazachstan Too..
Umiestnenie:Kabdolova ulica 16. 1.budova 305/1 kancelária,050062 Almaty, Kazachstan

IČO spoločnosti:

Adresné číslo:

IBAN: KZT: KZ216010131000127608

EUR: KZ936010131000127670

SWIFT/BIC: HSBKKZKX

Kontakt na zákaznícky servis e-shopu

e-mail:support@origel.ch

v rámci Európskej únie
Oblasť distribúcie: všetky členské štáty EÚ
Názov spoločnosti: InnoInvest 7 Sro.

Umiestnenie:Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovensko

IČO spoločnosti:35186 / T

Adresné číslo:47 475 200

(EUR) Číslo účtu:

IBAN: SK91 7500 0000 0040 2859 3678

SWIFT/BIC: CEKOSKBXXXX

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu

e-mail:support@origel.ch

Na www.origel.ch, vstupuje zákazník do zmluvného vzťahu so spoločnosťou, v ktorej krajine si výrobok objednal, t. j. so spoločnosťou zodpovednou za oblasť distribúcie.

Dodacia adresa, ktorú zákazník uviedol v procese objednávky, jednoznačne určuje spoločnosť zodpovednú za oblasť distribúcie, ktorú zákazník nemôže zmeniť.

Zmluvní partneri spolu tvoria skupinu spoločností ORIGEL, ďalej len „skupina spoločností ORIGEL“.

 1. Vytvorenie zmluvy

Zákazník sa môže oboznámiť s podstatnými vlastnosťami objednávaného výrobku alebo služby, celkovou výškou kúpnej ceny s daňou, ako aj s poplatkom za doručenie, dobou trvania a ďalšími podmienkami kliknutím na názov výrobku alebo obrázok výrobku. Zákazník môže pridať výrobok do svojho virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ alebo na ikonu nákupného košíka.

Po pridaní výrobku do nákupného košíka sa zobrazí informačné okno, ktoré zákazníka informuje, že výrobok bol pridaný do jeho virtuálneho nákupného košíka. V tomto rozhraní si zákazník môže vybrať, či chce pokračovať v prehliadaní internetového obchodu („Pokračovať v nakupovaní“) alebo ukončiť prehliadanie a začať proces objednávania kliknutím na tlačidlo „Košík/pokladňa“. Ak si zákazník zvolil druhú možnosť, zobrazí sa obsah košíka, kde si môže skontrolovať obsah svojho košíka (označenie vybraného produktu, počet položiek; jednotkovú/brutto kúpnu cenu; brutto kúpnu cenu, ktorú má zaplatiť, fotografiu produktu atď.

Na stránke s podrobnosťami o košíku môže zákazník upraviť objednávku a vymazať položky z košíka. Ak zákazník našiel všetko v poriadku, môže kliknutím na „Pokladňa“ spustiť objednávku a prihlásiť sa do svojho účtu alebo môže nakúpiť bez registrácie poskytnutím požadovaných údajov.
Nákup nie je podmienený registráciou.

Ak sa zákazník prihlásil do svojho účtu alebo poskytol všetky potrebné osobné údaje, je povinný poskytnúť informácie o doručení, ak zvolil fakturačnú adresu odlišnú od adresy doručenia, je povinný poskytnúť aj tieto informácie.

Po zadaní údajov o preprave musí zákazník vybrať požadovaný spôsob platby z dostupných možností a potom kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ dokončiť objednávku a odoslať ju skupine ORIGEL.

 1. Záväzná ponuka, potvrdenie, uzavretie zmluvy

Po odoslaní objednávky Zákazníkom bude táto Zákazníkovi potvrdená Skupinou ORIGEL automatickým e-mailom najneskôr do 24 hodín, ktorý potvrdí, že Skupina ORIGEL prijala Zákazníkom odoslanú objednávku.

Automatický e-mail obsahuje aj údaje o vašej objednávke. Tento automatický e-mail predstavuje prijatie objednávky zákazníka. Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronicky.

 1. Ukladanie údajov o objednávke, digitálny obsah údajov

Údaje o objednávke ukladá skupina spoločností ORIGEL. Keď skupine ORIGEL poskytnete svoju e-mailovú adresu, bude vám zaslaná v e-maile s potvrdením objednávky uvedenom v bode 3, ktorý si môžete vytlačiť, ak si to želáte.

Webovú stránku skupiny ORIGEL (www.origel.ch) možno spustiť vo všetkých softvérových prostrediach a operačných systémoch, v ktorých možno zobrazovať webové stránky založené na html. Skupina spoločností ORIGEL nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby softvéru, ktoré sa môžu vyskytnúť z akéhokoľvek dôvodu počas prevádzky webovej stránky skupiny spoločností ORIGEL. V prípade chyby skupina ORIGEL žiada svojich zákazníkov, aby čo najskôr informovali skupinu ORIGEL, aby mohla chybu odstrániť a prijať potrebné opatrenia prostredníctvom e-mailu na adrese support@origel.ch.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na fyzické osoby ako Kupujúcich (spotrebiteľov), ktorí kupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, využívajú tovar a ako príjemcov obchodných oznámení a ponúk týkajúcich sa tovaru.

Vyššie uvedený kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 8 (ôsmich) dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“) odo dňa prevzatia posledného dodaného výrobku
kupujúcim alebo treťou osobou (inou ako dopravcom) určenou kupujúcim, v prípade zmluvy o predaji tovaru
a./b./b./v prípade predaja viacerých výrobkov, ak k dodaniu jednotlivých výrobkov dôjde v rôznom čase.
Zákazník má tiež právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy počas obdobia odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia výrobku.

Ak chce zákazník uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať skupine spoločností ORIGEL jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy (elektronickou poštou) počas lehoty na odstúpenie od zmluvy na nasledujúcu e-mailovú adresu.

suppport@origel.ch

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je prístupné elektronicky na nasledujúcej adrese.

Odstúpenie od zmluvy>>>

Ak zákazník nezašle svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy v uvedenej lehote spôsobom, ktorý možno bez akýchkoľvek pochybností odôvodniť, má sa za to, že zákazník nesplnil podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, a preto sa jeho zmluva nezruší a zostáva v platnosti. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa toto považuje za potvrdené v lehote, ak zákazník zašle svoje vyhlásenie v tomto zmysle skupine spoločností ORIGEL počas lehoty na odstúpenie od zmluvy (do 8. kalendárneho dňa).

Náklady na vrátenie výrobku znáša zákazník a skupina spoločností ORIGEL ich zákazníkovi neprepláca.

Ak zákazník odstúpi od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku, skupina spoločností ORIGEL vráti zákazníkovi celú sumu, ktorú zákazník zaplatil ako odplatu, vrátane nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením, a to bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel. Náklady vzniknuté v súvislosti s plnením zahŕňajú poplatky za doručenie. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zabezpečiť vrátenie výrobku, a preto je zodpovedný aj za náklady na balenie a doručenie výrobku späť.

Adresy na vrátenie výrobku z rôznych distribučných oblastí sú nasledovné:

Z Ukrajiny:B. Khmelnytskoho 163., 90202 Berehove, Ukrajina

Za Srbsko:Boja András 3. 24430 Ada, Srbsko

Z Kazachstanu:Kabdolova 16. budova 1 kancelária 305/1,050062 Almaty, Kazachstan

Z Európskej únie:Akácos 2., 8626 Teleki, Maďarsko (adresa baliaceho partnera je odlišná od adresy spoločnosti, ktorá vystavila faktúru)

Ak zákazník odstúpi od zmluvy, skupina spoločností ORIGEL vráti zákazníkovi plnú sumu za výrobky zaplatenú ako protihodnotu bezodkladne, najneskôr však do 8 (ôsmich) dní od prijatia vráteného výrobku, za predpokladu, že výrobok, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka, je spoločnosti ORIGEL doručený v pôvodnom, neporušenom a neotvorenom obale.

Vrátenie výrobkov v neotvorených, neoriginálnych obaloch nie je zo zdravotných a hygienických dôvodov možné!

Skupina spoločností ORIGEL je oprávnená zadržať kúpnu cenu výrobkov až do vrátenia výrobku. V prípade platby kreditnou kartou alebo preddavkovou platbou skupina ORIGEL vždy vráti sumu za vrátenie tovaru na bankový účet, ktorý zákazník uviedol pri platbe.

Zákazník musí k výrobku, ktorý sa má vrátiť, priložiť dodací list a podľa možnosti uviesť dôvod vrátenia. Uvedenie dôvodu vrátenia, t. j. odôvodnenia práva na odstúpenie od zmluvy, nie je povinné, takže neuvedenie dôvodu vrátenia zo strany zákazníka neznamená stratu práva na odstúpenie od zmluvy alebo akéhokoľvek súvisiaceho práva.

V prípade vrátenia tovaru a vrátenia peňazí kupujúcemu, ktorý predtým zaplatil kartou úplne alebo čiastočne, bez ohľadu na dôvod vrátenia, skupina spoločností ORIGEL vráti peniaze len prostredníctvom platobných metód VISA, EC/MC a Maestro, čo znamená, že banka vráti sumu peňazí na účet používateľa na žiadosť predávajúceho.

Ak má kupujúci akékoľvek otázky týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy, môže kontaktovať zákaznícky servis skupiny ORIGEL na nasledujúcej e-mailovej adrese – E-mail: support@origel.ch

 1. Doručenie,a náklady na dopravu

Doručenie je možné do nasledujúcich destinácií:
Ukrajina,
Srbsko,
Kazachstan
Členské krajiny Európskej únie

Zoznam možných miest doručenia je k dispozícii na webovej stránke po výbere adresy doručenia v jednotlivých krajinách.

Balenie objednaných výrobkov sa vykonáva v priestoroch spoločnosti dodávajúcej do príslušnej krajiny alebo v priestoroch partnerskej spoločnosti, s ktorou bola uzavretá zmluva o balení.

Balenie výrobkov sa vykonáva do papierových krabíc, aby sa zabezpečila ochrana výrobku.

Produkty doručujú títo partneri:

Ukrajina-Nova Posta

Srbsko: Posta

Kazachstan:Kazpost

Členské krajiny Európskej únie: balíkové služby, ako napr.

Ak nie je možné dodržať dodaciu lehotu, skupina ORIGEL vás bude informovať e-mailom.

Odhadované dodacie lehoty na základe partnera pre doručenie, na informačné účely (dodacia lehota zahŕňa balenie výrobku) a poplatky za doručenie pre jednotlivé krajiny sú vypočítané podľa jednotnej ceny v EUR.

Ukrajina:3-4 pracovné dni, 3,0 EUR

Srbsko: 3-4 pracovné dni, 3,5 EUR

Kazachstan:5 pracovných dní, 4,0 EUR

Európska únia:2-7 pracovných dní, 12-28 EUR v závislosti od krajiny, presné ceny sú k dispozícii na webovej stránke po výbere adresy doručenia.

Doručovacie náklady:

Objednané produkty budú vo všetkých prípadoch doručené balíkom alebo poštovou zásielkou v závislosti od počtu objednaných kusov.

Poplatok za doručenie výrobku nezávisí od množstva objednaných výrobkov a je jednotný v rámci danej krajiny.

Prevzatie výrobku zákazníkom alebo ním poverenou treťou osobou od kuriéra a podpísanie dokladu potvrdzujúceho prevzatie výrobku zákazníkom predstavuje prevzatie výrobku zákazníkom. Ak si zákazník počas preberania všimne akékoľvek poškodenie výrobku alebo obalu, musí požiadať kuriéra o spísanie zápisu o poškodení. Ak je obal alebo výrobok v čase prevzatia viditeľne poškodený a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, skupina spoločností ORIGEL zabezpečí bezplatné vrátenie výrobku.

 1. Vlastníctvo

Výrobok zostáva majetkom skupiny spoločností ORIGEL až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Ak je výrobok z akéhokoľvek dôvodu stále vo vlastníctve kupujúceho pred úplným zaplatením kúpnej ceny, kupujúci zodpovedá skupine ORIGEL za všetky škody, za ktoré nemôže byť nikto zodpovedný.

 1. Ceny, platba, náklady na platbu, dátum splatnosti

V našom internetovom obchode sú ceny uvedené pri produktoch v EUR a zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške a náklady na doručenie, ktoré nie sú zahrnuté v cene produktu, t. j. tieto náklady sú navyše k cene produktu.

Cena je cena uvedená v čase objednávky.

Platbu za výrobok je možné uskutočniť rôznymi spôsobmi platby, napríklad bankovým prevodom, kreditnou kartou (online platba) alebo na dobierku, podľa výberu zákazníka.

Cena produktov je spravidla uvedená v mene EUR, ale mena platby sa v jednotlivých krajinách líši, čo jasne definuje zmluvná spoločnosť.

Ukrajina: UAH

Srbsko: RSD

Kazachstan: KZT

Európska únia: EUR

V prípade bankového prevodu je kupujúci povinný uviesť číslo svojej objednávky v komunikačnom poli.

V prípade bankového prevodu znáša kupujúci všetky náklady na bankové transakcie presahujúce kúpnu cenu výrobkov. Náklady na transakcie bankového prevodu závisia od poplatkov účtovaných finančnou inštitúciou, ktorá prevod realizuje, pričom presný poplatok je potrebné získať od finančnej inštitúcie, ktorá transakciu iniciovala.

Ak sa suma bankového prevodu realizovaného Kupujúcim a kúpna cena objednávky líšia, zákaznícky servis skupiny ORIGEL sa pokúsi Kupujúceho kontaktovať do 5 pracovných dní od prijatia finančných prostriedkov na základe ID objednávky. Ak sa skupine ORIGEL nepodarí skontaktovať s kupujúcim za účelom prerokovania nezrovnalosti, skupina ORIGEL vráti celú sumu objednávky na číslo účtu kupujúceho.

Ak zákazník neuviedol v komunikačnom poli identifikátor objednávky a zákaznícky servis skupiny ORIGEL nie je schopný identifikovať objednávku, skupina ORIGEL vráti zákazníkovi celkovú sumu objednávky na číslo účtu, ktoré iniciovalo prevod.

Plné náklady na vrátenie finančných prostriedkov Zákazníkovi znáša vždy Zákazník, takže skupina ORIGEL môže vrátiť Zákazníkovi cenu zníženú o poplatok za bankový prevod

V prípade inkasa musí byť splatná kúpna cena a všetky súvisiace náklady (dodanie) prevedené na číslo účtu uvedené po výbere typu platby bankovým prevodom.

V prípade online platby kartou sú v kúpnej cene produktov zahrnuté náklady na online platbu, ktoré skupina ORIGEL vždy uhradí spoločnosti využívajúcej riešenie platby kartou.

Naši partneri poskytujúci riešenia pre online platby kartou sú:
Ukrajina:Liypay
Srbsko:Banca Intesa
Kazachstan:Kazpost

Pri zadávaní údajov o platobnej karte sa dôverné informácie prenášajú cez verejnú sieť v zabezpečenom (šifrovanom) formáte pomocou protokolov SSL a systémov PKI, pretože ide o najmodernejšiu kryptografickú technológiu súčasnosti. Ochranu údajov počas nákupu garantujú partnerské spoločnosti, ktoré zabezpečujú online platby (napr. v prípade Srbska garantuje ochranu údajov spracovateľ platby Banca Intesa ad Beograd, takže celý proces platby prebieha na webovej stránke banky). Informácie o karte použitej na platbu nie sú v našom systéme nikdy dostupné.

V závislosti od miesta určenia objednávky je možné zvoliť si dobierku a doručenie.
Pri všetkých platobných riešeniach vám bude faktúra zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri platbe.

 1. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností je spoločnosť ORIGEL zákazníkom k dispozícii na nasledujúcej e-mailovej adrese:
E-mail:support@origel.ch

 1. Právo na nápravu – reklamácie

Zákazník môže zasielať svoje reklamácie na produkt alebo činnosť skupiny ORIGEL skupine ORIGEL elektronickou poštou na adresu support@origel.ch.

Koncern ORIGEL odpovie na prijatú sťažnosť písomne do 15 dní.

V prípade zamietnutia sťažnosti bude ORIGEL informovať zákazníka o dôvodoch zamietnutia a o orgáne alebo zmierovacom orgáne, ktorému môže zákazník sťažnosť postúpiť v závislosti od povahy sťažnosti.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

K našim zásadám ochrany osobných údajov sa dostanete kliknutím na nasledujúci odkaz:

Odkaz na ochranu osobných údajov:

 1. Jednostranná zmena Obchodných podmienok

Skupina spoločností ORIGEL môže kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky. Zmenené ustanovenia sa vzťahujú na objednávky zadané po dátume nadobudnutia účinnosti.
Koncern ORIGEL si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny alebo vylepšenia Webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia a presunúť Webovú stránku na iný názov domény.
Dátum nadobudnutia účinnosti týchto Obchodných podmienok je:
1. november 2020

a zostávajú v platnosti až do odvolania.